ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Π.Μ.Σ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εκτίμηση και διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου

Εκτίμηση και διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου

Εκτίμηση και διαχείριση φαρμακευτικού κινδύνου

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» (ΦΕΚ 3470 /2018) (MSc in “Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and Management”) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου (Occupational Risk Assessment and Management),

2. Εκτίμηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment and Management),

3. Εκτίμηση και Διαχείριση Φαρμακευτικού Κινδύνου (Pharmaceutical Risk Assessment and Management).

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα σε επιστημονικές περιοχές της Εκτίμησης και Διαχείρισης Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου όπως και της έρευνας στο χώρο της υγείας.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα εκτίμησης, πρόληψης και διαχείρισης επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:
• Να στελεχώσουν μονάδες Ιατρικής Εργασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας και Φαρμακο-επαγρύπνησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.
• Να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικονομικών Σπουδών και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
Στο ΠΜΣ «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο 210 7462059 ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα εδώ.

 

Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • μεθοδολογία έρευνας στην επαγγελματική υγεία

  • επιδημιολογία επαγγελματικών νόσων

  • εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

  • ιατρική στατιστική

  • εργασιακοί παράγοντες κινδύνου

  • οικονομία υγείας

  • συστήματα υγείας και πολιτικές υγείας

  • αρχές διοίκησης και οργάνωσης

  • κοινωνική εργασία & διαχείριση κινδύνου

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Η αποφοίτηση από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σηματοδοτεί την επαγγελματική εξέλιξη μέσω μοριοδότησης στην εργασία και επαγγελματικής ανέλιξης στον χώρο εργασίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικές ή δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, μονάδες ψυχικής υγείας, Ε.Ο.Π.Π.Υ., νοσοκομεία και κάθε είδους μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Διάρκεια σπουδών: 4 διδακτικά εξάμηνα (3 εξάμηνα διδασκαλίας, 4ο εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας & πρακτικής άσκησης)

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά 120 ECTS

Δίδακτρα:  4.000,00 ευρώ Create Your Own Website With Webador